O NAS:

Družba Geostern d.o.o. je bila ustanovljena leta 2008 za izvajanje storitev projektne in svetovalne dejavnosti ter inženiringa na področju geotehnologije, geotehnike, geomehanike in rudarstva. Poleg tega se ukvarja z izvajanjem investicijskega nadzora, izvajanjem geotehničnih meritev in geoloških raziskav ter geološke spremljave, monitoringov in notranje kontrole. Ukvarja se tudi z razvojno-raziskovalno dejavnostjo s področja geotehnologije, rudarstva in geologije.

DEJAVNOSTI:

Geotehnika in monitoring 

 • Projektiranje predorov in podzemnih gradenj
 • Projektiranje geotehničnih konstrukcij (opornih in podpornih zidov, kamnitih zložb, gradbenih jam, sanacij plazov in usadov, pilotnih sten…)
 • Nadzor nad izvajanjem geotehničnih del (zaščite gradbenih jam, sidranje, jet grouting, pilotiranje…) pri izgradnji geotehničnih objektov
 • Projektiranje sanacij predorov, propustov in premostitvenih objektov
 • Izdelava tehnoloških elaboratov (vrtanje, prezračevanje, miniranje)
 • Geotehnične meritve ter geološka spremljava med izgradnjo objektov
 • Monitoringi pri izvajanju gradbenih del
 • Monitoringi objektov po zaključeni izgradnji (obratovalni monitoringi)
 • Monitoringi podzemnih voda
 • Monitoringi plazov s pomočjo inklinometra 
 • Notranja kontrola

Nekaj referenčnih projektov:

Inženirska geologija:

 • Kartiranje plazov, podorov, usadov, kamnolomov
 • Izdelava geološko-geomehanskih elaboratov in mnenj
 • Modeliranje različnih terenov
 • Izdelava kart naklonov, stabilnostne analize
 • artiranje plazov, podorov, usadov, kamnolomov
 • Izdelava geološko-geomehanskih elaboratov in mnenj
 • Modeliranje različnih terenov
 • Izdelava kart naklonov, stabilnostne analize

Geološke preiskave za objekt za vgradnjo novih plinskih 

turbin-Termoelektrarna Brestanica

Prapretno-projektiranje in nadzor nad sanacijo brežin Save

Hidrogeologija in Hidrotehnika:

 • Izdelava hidrogeoloških poročil in elaboratov za pridobitev vodnih soglasij za pitno vodo, geotermalno vodo, toplotne črpalke..itd kot potrebni del dokumentacije
 • Izdelava hidrogeoloških poročil s poudarkom na erozivnosti in stabilnosti terena za oceno stopnje tveganja
 • Izdelava poročil za oceno pogojev ponikovanja (geološko – geomorfološko mnenje o stopnji erozije na danem območju).
 • Izdelava elaboratov erozijske ogroženosti
 • Hidrološko - hidravlične študije poplavnih vod (na podlagi hidroloških in hidravličnih lastnosti naravnih vodotokov določimo poplavno ogroženost območja)
 • Meritve nivojev in temperatur podtalnice

Geomehanika

 • Izdelava geološko-geomehanskih, hidrogeoloških in geotehničnih elaboratov za objekte visoke in nizke gradnje
 • projekti za varovanje gradbenih jam
 • geotehnične analize
 • stabilnostne analize
 • analize posedanja za različne objekte
 • analize nosilnosti tal
 • analize odvodnjevanja gradbenih jam
 • geološko-geomehanska poročila za pridobitev gradbenega dovoljenj

Izvajanje monitoringa brežin HE na Spodnji Savi

Kamnolom Ježce-projektiranje in tehnično vodenje kamnoloma

Področje rudarstva


• Svetovanje s področja rudarstva
• Projektiranje podzemnih rudnikov
• Nadzor zapiranja rudnikov
• Projektiranje deponij
• Monitoringi pri razstreljevanju
• Projektiranje površinskih kopov (kamnolomov, gramoznic, peskokopov…)       in sanacij
• Projektiranje vrtalnih del, vodnjakov, jaškov
• Revidiranje rudarskih projektov
• Tehnično vodenje kamnolomov, peskokopov in gramoznic
• Opravljanje  službe za varnost in zdravje pri delu na površinskih kopih

Svetovalna dejavnost

 • Raziskave na področju geotehnologije, hidrogeologije, geotermije in rudarstva.
 • Svetovanje s področja geotehnologije in geotehnike
 • Recenzije

Največ del smo izvedli za naslednja podjetja:

 • Infra d.o.o.

 • Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

 • GEN energija d.o.o.

 • Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

 • Kostak d.d. Krško

 • Region projektivni biro Brežice d.o.o.

 • RIKO

 • ARAO

 • Komunala Logatec

 • Komunala Sevnica

 • Komunala Brežice

 • Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS)

 • Slovenske železnice

 • Partner d.o.o.

 • Mprojekt d.o.o.

 • AR Projekt d.o.o.

 • SOP International

 • Preis Sevnica

 • Občina Sevnica

 • Občina Kozje

 • Občina Krško

 • Občina Brežice

 • Občina Radeče

 • Občina Kostanjevica

 • Občina Šmarješke Toplice

 • Občina Hrastnik

GEOSTERN d.o.o.
Boga vas 2 

1296 Šentvid pri Stični,

SI


Telefon: 041 685 894

E-pošta: zeljko.sternad@geostern.si

Poslovni podatki

 

Geostern d.o.o.

Boga vas 2

1296 Šentvid pri Stični

 

Telefon:                                    

+386 (0)41 685 894                

+386 (0)41 720 219     

 

E-pošta: 

zeljko.sternad@geostern.si

info@geostern.si

Kontaktni obrazec